Right Pronunciation of importanti names

Milan Kundera

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
CZECH and SLOVAK

Milan Kundera [4] je ?esko-francouzský spisovatel,[5] který od roku 1975 žije ve Francii.[6] Své texty psal nejd?íve ?esky, nyní francouzsky. V roce 1979 byl zbaven ?eskoslovenského státního ob?anství a jeho dílo bylo v ?eskoslovensku až do sametové revoluce zakázáno.[6] Je autorem básní, dramat, prózy a esejí a je také p?ekladatel. Jeho texty pat?í mezi nej?ast?ji p?ekládaná ?eská díla na sv?t?. Po špatných zkušenostech s neautorizovanými p?eklady[7] svá díla k p?eklad?m do ?eštiny nesv??uje. Dne 28. listopadu 2019 mu bylo vráceno ?eské ob?anství.[8]

Wikipedia contributors, "Milan Kundera," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE